VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
   
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ ООД (ГЕК) е българска компания създадена през 2003 г. и регистрирана по Търговския закон. Компанията се управлява и представлява от проф. Богдан Угърчински-Управител. Адреса за кореспонденция е ул. Калоян № 8, София 1000, България.

Основните направления в дейността на ГЕК са:

Внедряването на високо ефективни производства на топло и електроенергия, създадени от водещи световни производители и включва:
 • проучване на възможностите за изграждане на газотурбинна електростанция и разработката на търговско-техническо предложение;
 • проектиране, включващо техническо и работно проектиране в съответствие с местните условия;
 • доставка на определеното оборудване;
 • строително-монтажни работи, осигуряващи изграждането на електростанцията;
 • пусконаладочни дейности, осигуряващи пускането на електростанцията в действие;
 • обучение на персонала за експлоатация на електростанцията.

  Този пакет от дейности за цялата предлагана номенклатура на газотурбинни станции се изготвят до “под ключ”.

  В предлаганата номенклатура се включват:

 • газотурбинна енергетична станция с електрическа мощност от 0.5 МВт до 2.5 МВт;
 • газотурбинна топлоелектростанция с електрическа мощност от 2.5 МВт до 16 МВт и топлинна мощност от 4.5 МВт до 32 МВт;
 • газотурбинна топлоелектростанция с електрическа мощност от 100 МВт до 325 МВт
 • топлоелектроцентрала с изгаряне на биомаса използваща парна турбина с мощност 6 ÷ 8 МВт
 • топлоелектроцентрала със система за централно отопление с използване на биомаса
 • пречиствателни станции от водещи европейски фирми:
  • за отпадъчни индустриални води – например в химическа, фармацевтична, текстилна и др. промишленост
  • за комунално – битови отпадъци
  • за хранителната промишленост, в т.ч. : месопреработвателни предприятия, млекопреработвателни, включително и такива за преработка на сирена, рибопреработвателни предприятия
  • система за изгаряне на болнични нерадиоактивни отпадъци
„Газенергокомплект” предлага пълна номенклатура на високо качествена газова арматура от водещи европейски фирми, както за битови нужди, така и за енергетиката и ВиК дружествата:
 • Шибъри – различни размери и налягане;
 • Спирателни клапи - различни размери и налягане;
 • Сферични кранове - различни размери и налягане;
 • Арматура за цистерни, включително и автовози, резервоари и други;
 • Газови котли за битови нужди
 • Други
„Газенергокомплект” доставя и дизелови електроагрегати с мощност 30, 50, 55, 60 и 100 КВт - стационарни и подвижни, предназначени за получаване на променлив трифазен ток с напрежение 400/230 В и честота 50 Хц.

ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ е представител за България на руския производител на газотурбинни електростанции „НПО Сатурн”.

В това си качество компанията участва в реализирането на проект, разработен от “Ню Енерджи Вижън” АД, за изграждане на ко-генерационна централа за производство на топлинна и електрическа енергия от 24 МВт на територията на ОЦ Земляне, София. Проектът беше представен пред Ръководството на “Топлофикация София” на Технико-икономически съвет през месец август.

ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ влиза в състава на компаниите, участващи в Консорциума “Велграф Груп” - София