VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

Българска Енергетична Компания е Акционерно дружество, регистрирано с решение № 464/2002 г. на Софийски окръжен съд в съответствие с Търговския закон на Република България с Изпълнителен Директор проф. Богдан Угърчински.

Българска Енергетична Компания е специализирана в следните области:

Енергийна ефективност

Българска Енергетична Компания (БЕК) АД е основен и доминиращ участник на пазара на обследвания за енергийна ефективност, съчетавайки най-съвременните енергийни решения и технологии за постигане на енергийни спестявания, мониторинг на проекти и оценка на постигнатите спестявания, включително и разработване на проекти за финансиране по европейски програми.

В областта на енергийната ефективност БЕК АД развива успешно своята дейност от началото на 2005г. Ние сме сред първите фирми получили Удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради . От началото на 2006г. БЕК АД е вписана в публичния регистър АУЕР на лицата извършващи обследване на промишлени системи , с което ни се дава право да извършваме обследване за енергийна ефективност на промишлени обекти.

До този момент сме обследвали над 250 сгради-търговски центрове, административни сгради, хотели, офиси, жилищни кооперации, учебни заведения, болници и други. По-голяма част от обследваните сгради, са представени в Списък на обследвани и сертифицирани сгради. Част от обектите, въз основа на изготвените от нас доклади, са кандидатствали и получили финансиране за реализация на енергоспестяващите мерки от Международен Фонд Козлодуй, Национален доверител еко фонд, Фонд енергийна ефективност и Оперативни програми на Европейските фондове.

Извършили сме енергийни одити, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност, на над 70 промишлени системи - предприятия в различни отрасли на промишлеността и земеделски производители. По-голямата част от обследваните заводи са представени в Списък на обследвани промишлени системи. Допълнително сме консултирали над 30 малки, средни и големи предприятия по проекти за възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност. Голяма част от обследваните от нас заводи са кандидатствали и са получили финансиране от европейските фондове, за решаване на проблемите с енергийната ефективност.

Извършваме обследвания за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление в общински центрове с население над 20 000 жители, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност. Най-големият ни обследван обект е част от уличното осветление на град София, извършен съвместно с Енкон Сървисис. Този проект обхваща подмяната на осветителни тела в райони София център, София широк център, кв. Дружба 1 и 2, кв. Овча купел 1 и 2, бул. Цариградско шосе и гр. Банкя център, включително: инсталиране на система за управление на уличното осветление в нощните часове, която включва и изключва уличното осветление, алармира за несветещи улични осветители и за нергламентирани включвания (билбордове, търговски обекти, части лица), открива токови утечки в кабелите и димира (редуцира мощността на уличните осветители) на 50% уличното осветление по булевардите, магистралите и главните улици с Lm≥1 cd/m2.

В последните две години особено активно работим в областта на изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания в сгради, предприятия, земеделски стопанства и системи за външно осветление. Всяка мярка, която е реализирана и е довела до намаляване на потребената енергия, може да бъде оценена като ефект, за което се изготвя Протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания, въз основа на който се издава Удостоверение за енергийни спестявания. Удостоверение за енергийни спестявания, е официален удостоверителен документ, който се издава в утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) форма, по предвиден в ЗЕЕ ред. Удостоверенията служат за потвърждаване изпълнението на определените индивидуални цели на собствениците на предприятия и търговците на енергия. Удостоверенията могат да бъдат прехвърляни от техния притежател към задължени лица по чл. 14, ал. 4 за изпълнение на индивидуалните им цели за енергийни спестявания.

Екипът ни е работил активно по проекти обявявани по предсъединителните програми на Европейската Общност като: PHARE и ISPA и Оперативните програми 2007-2013г.. В момента се работи особено ефективно по Програма за развитие на селските райони. В новият програмен период на Структурните фондове на ЕС 2014-2020г. ще продължим дейността си по разработване на проектни предложения и енергийни одити на бенефициенти кандидатстващи по ОП "Иновации и конкурентоспособност", ОП "Региони в растеж" и ПРСР, като предвиждаме разширяване на дейността ни в областта на околната среда - пречиствателни станции и преработка на отпадъци.

БЕК АД притежава сертификат за правоспособност за извършване на енергийни одити и консултации по разработване на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в малки и средни предприятия, издаден от ЕБВР.

Нашата цел е осигуряване на пълния набор от услуги за клиентите: от обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, подготовка на документи за кандидатстване по оперативните програми, до съдействие в реализацията на мероприятията за подобряване на енергийната ефективност, чрез финансиране от европейските фондове.

Списък на обследвани и сертифицирани сгради

Списък на обследвани промишлени системи

Възобновяеми източници и ко-генерации

В областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийни системи ползващи възобновяеми източници (вятърна енергия, слънчева енергия, приливна енергия, геотермална енергия, водна енергия и биомаса), ние развиваме своята дейност на базата на опита, know-how и патентите на своите дългогодишни австрийски партньори Wärmebetriebe G.m.b.H. и Bonergo.

Българска енергетична компания АД съвместно с Wärmebetriebe G.m.b.H. разработиха идеен и технически проект за изграждане на Топлофикационна централа на биомаса в град Ихтиман. Основното генериращо съоръжение в отоплителната централа е котел за пиролизно изгаряне на биомаса (дървесен чипс) с мощност 3 MW. Нашата компания работи съвместно с "Био Пауър" АД в процеса на изграждане, доставка и монтаж на съоръженията на централата, полагане на топлопроводната мрежа и присъединяване на абонатните станции към мрежата. Реализирайки проекта, ние постигнахме целта си да изградим независима мрежа за топлоснабдяване, достъпна за клиентите и съвместима с околната среда, която да гарантира нейното опазване и подобряване. ТЕЦ Ихтиман е въведена в експлоатация през месец февруари 2010 г., а стойността на цялостната инвестиция в нея е около 4 млн. евро.

Консултантски услуги

Нашата компания работи в тясно сътрудничество с консултантски фирми, с които съвместно можем да Ви предложим пълния пакет от услуги по разработване на проекти, за финансиране от европейските фондове:

 • Първоначално консултиране за възможностите, които европейските програми предлагат.
 • Разработване и подготовка на пълният пакет от документи за кандидатстване на проектното предложение за финансиране.
 • Подготовка и изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнител/и, касаещи заложените в проекта дейности.
 • Комплексно управление на одобрения проект до краен финансов отчет.

  През изминалите години по-големите наши консултантски проекти са в областта на изграждането на ко-генерационни системи.

  БЕК АД съвместно с проектантският отдел на НПО "Сатурн"- Русия, консултира и изготви идейни проекти за монтаж на ко-генерационни системи в малки и средни промишлени предприятия в град Казанлък – "Катекс" АД, град Самоков – "Пластимо" АД, град Костенец – "ХХИ" АД, град Елин Пелин – "Енетек" ООД и в топлофикационните централи на град Ямбол – "Топлофикация Ямбол" ЕАД, град София – "Топлофикация София" ЕАД и по-точно в "ОЦ Люлин" и "ОЦ Овча купел".

  Компанията ни участва в подготовката на техническата документация и идеен проект за изграждане на нова ко-генерационна система на територията ОЦ "Земляне" – гр.София, представляваща централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с мощност 24 MW. Проектът е представен и разгледан от Общински съвет на гр. София и е в етап на изготвяне на техническо и финансово становище от "Топлофикация София" АД.

  Българската Енергетична Компания АД е член на Клъстер "София град на знанието", в който участват 26 организации и фирми. Повече информация на http://knowledgesofia.eu

  Марката "София град на знанието" е собственост на БЕК АД.

  Адрес за контакти:

  БЕК
  ул. "Калоян" № 8
  1000 София, БЪЛГАРИЯ
  Тел.: (+359 2) 930 7550
  Факс: (+359 2) 988 4833
  bulgenergy.co@velgraf.biz