5 ноември 2019 г

"Велграф" ООД подписа дългосрочно споразумение за доставка на работна сила с голяма държавна експортна фирма от Виетнам. Първите групи от работници по това споразумение се очаква да пристигнат в началото на следващата година.

25 октомври 2019 г.

"Българска енергетична компания" АД сключи договор за обследване за енергийна ефективност на голям офис център на Корпорация "Развитие".

3 октомври 2019

Асоциация на индустриалния капитал в България, "Велграф" ООД и други заинтересовани страни проведоха работна среща, за да обсъдят възможностите за облекчаване на законодателството в областта на трудовата миграция.

12 август 2019 г.

"Българска енергетична компания" АД участва и е избрана за изпълнител в търг за обследване за енергийна ефективност на три сгради на Районен съд Ихтиман.

1 юли 2019 г.

Представители на "Българска енергетична компания" АД участваха в ежегодния Международен Енергиен Форум, проведен от 26-29 юни в к.к. "Св. Св. Константин и Елена". Енергийния форум е организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България, със съдействието на НЕК ЕАД, ТУ-София, АУЕР, Национален комитет по осветлението.

4 юни 2019 г.

"Българска енергетична компания" АД участва в работна среща на тема: Нови бизнес възможности чрез висококачествени енергийно-ефективни услуги, проведена от "Черноморски изследователски енергиен център". В дискусиите основен акцент бе поставен върху ЕСКО проектите.

27 май 2019 г.

На 22 май 2019 г. се проведе официално откриване на програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.. Предвидените средства от Норвежкия фонд са приблизително 33 млн. евро, като с тях ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро-енергия, енергийна ефективност в сградите и други.
Бенефициенти по програмата са Общини, ВиК дружества, представители на бизнеса, които биха желали да подобрят ефективността на техните производства.
Залегналите в проекта инвестиции трябва да бъдат препоръчани в изготвен енергиен одит (обследване за енергийна ефективност). Нашата компания е надежден и коректен одитор за извършване на обследвания за енергийна ефективност, доказал се с успешно реализирани проекти по ОП Конкурентоспособност / Иновации, Програма за развитие на селските райони и предходния период на Норвежки доверителен фонд.

30 април 2019 г.

"Българска енергетична компания" АД сключи договор за обследване за енергийна ефективност на 20-етажна административна и офис сграда на "Енергопроект" АД. Експертният екип ще изготви цялостен пакет от мерки за пълното реновиране на сградата и достигане на клас за енергопотребление B.

19 април 2019 г.

Представители на "Българска енергетична компания" АД взеха активно участие във Форум "Зелена енергия”, проведен на 16. Април в Интер експо център. Форумът се организира от BSEC – Green Energy Network (Organization Of The Black Sea Economic Cooperation).

15 април 2019 г.

"Българска енергетична компания" АД, участва в Кръгла маса на тема "Енергийна ефективност – трудности, възможности и предизвикателства", организирана на 11.04. от Българска стопанска камера, СОФЕНА и Агенция за устойчиво енергийно развитие. На срещата проф. д-р Богдан Угърчински представи добрите практики от постигнати икономии на енергия и въглеродни емисии в сгради обследвани по енергийна ефективност от нашата компания.

10 април 2019 г.

Виетнамският посланик в България г-н Doan Tuan Linh покани в посолството на С.Р. Виетнам за среща проф. Б. Угърчински – президент на "Велграф Груп" и К. Райнов – директор "Човешки ресурси" във "Велграф". На срещата се обсъдиха въпросите по разширяване доставката на работна ръка от Виетнам и облекчаване на процедурите. Страните се договориха за бъдещи срещи по разширяване на работата както в доставката на работна ръка, така и в други направления на дейността на фирмите на "Велграф Груп".03 април 2019 г.

Проф. Б. Угърчински президент на "Велграф Груп" взе участие в дискусионно предаване по телевизия "Европа" под мотото "Родният бизнес настоява за внос на работна ръка и инвестиционна имиграция. Изказаното може да видите на сайта на телевизия "Европа" тук

02 април 2019 г.

Президента на "Велграф Груп" Богдан Угърчински участва в свикания Национален икономически съвет на Р. България (НИС) под ръководството на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов. На съвета бяха разгледани предложенията за промени на Закона за българското гражданство и Концепцията за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция. Проф. Угърчински участва активно в дебатите като защити направеното досега в това направление и се противопостави на опитите за промени, с което се целеше закриване на програмата за инвестиционна имиграция, на която "Велграф" бе инициатор за въвеждане в България преди повече от 10 години и вече е внедрена в 18 страни членки на ЕС. Запазване на програмата и нейното развитие е решението на НИС, което е успех за "Велграф" и нейните партньори.

15 февруари 2019 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предостави на "Велграф" ООД упражняването на правата и изпълнението на всички задължения по издръжката и работата на търговския представител на Р. България в гр. Хошимин, Виетнам г-н Олег Маринов. Те се предоставят на основата на Договор за публично частно партньорство между АИКБ и Министерство на икономиката на Р. България. Г-н Маринов ще представя фирмите на "Велграф Груп" и ще съдейства в изпълнение на програмите им за работа на териториите на Виетнам, Камбоджа, Лаос, Тайланд, Малайзия и Филипините.

21.08.2018г.

От Агенцията по заетостта се получиха първите разрешения за пребиваване и работа в България на оператори на машини за пластична деформация.

20.07.2018г.

В периода от април до днес, "Велграф" ООД подписа и изпълнява договори за внос на работна сила от трети страни, за следните позиции:

 • Оператори на машини за пластична обработка – 20 броя;
 • Оператори на машини за дървообработване – 40 броя;
 • Работници в шивашко производство – 116 броя;
 • Заварчици – 10 броя;
 • Работници на линия за монтаж – 12 броя.

  12.07.2018г.

  Членовете на консорциум "Велграф Груп" "Българска енергетична компания" АД и "Информинвест" АД, които са и членове на клъстер "София град на знанието" подготвиха предложения и идеи за проекти, които са реализуеми и икономически целесъобразни, и същевременно могат да осигурят значителен социален ефект за града и неговите граждани и гости. От името на Клъстер "София град на знанието" бяха представени на общинското ръководство следните нови идейни проекти, свързани с важни за общината области като киберсигурност, здравеопазване и екология.
  Те са следните:

  1. Гео-пространствен портал за проактивно подпомагане на решения в системата за кибер сигурност на Софийска Община, базиран на концепцията "Интернет на Нещата", предоставен от члена на клъстера и член на консуциум "Велграф груп" "Давид холдинг"
  2. Лидарно сондиране на фини прахови частици и аерозолни замърсявания, позволяващ регистрация и вземане на управленски решения в реално време за осигуряване на чистотата на въздуха в град София – подготвен от Института по електроника към БАН;
  3. Антираков план за града, който е от стратегическо значение за качеството на живот в града, като се има предвид високата степен за заболеваемост и смъртност от онкологични заболявания – подготвен от Института по електроника към БАН. Предстои обсъждане на проектните предложения и търсене на модел за бъдеща успешна реализация.

  30.06.2018г.

  Представители на "Българска енергетична компания" АД взеха участие в ежегодния Международен Енергиен Форум, проведен от 26-29 юни в к.к. "Св. Св. Константин и Елена". Енергийния форум е организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България, със съдействието на НЕК ЕАД, ТУ-София, АУЕР, Национален комитет по осветлението.

  07.06.2018г.

  Велграф" ООД – Човешки ресурси подписа договори с български работодатели от района на град Троян, за внос на работна сила от трети страни, в областта на дървообработващата промишленост.

  14.05.2018г.

  Българска енергетична компания" АД участва и е избрана за изпълнител в търг за обследване за енергийна ефективност на двата завода за автомобилно оборудване на "Язаки България" ЕООД в град Ямбол и град Сливен.

  03.05.2018г.

  "Велграф" ООД – Човешки ресурси проведе среща със Съюза на предприемачите в гр. Гоце Делчев за реда и възможностите за внос на работна ръка от трети страни.

  25.04.2018г.

  "Българска енергетична компания" АД изготви три доклада от извършени одити за ресурсна ефективност на проекти, съгласно Приложение Е от насоките на процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията, чрез прилагане на нови решения и методи.

  16.04.2018г.

  Направление "Човешки ресурси" към "Велграф" ООД проведе преговори с работодатели от Индустриалните зони Пловдив, Стара Загора и Бургас и се сключиха договори с конкретни позиции за внос на работна сила от трети страни.

  10.04.2018г.

  "Българска енергетична компания" АД до сега изготви шест доклада от обследвания за енергийна ефективност на проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в обектите кандидатстващи по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Продължава работата ни в тази насока, като напомняме, че крайният срок е 16 май 2018г.

  30.03.2018г.

  Представители на "Българска енергетична компания" АД взеха активно участие на семинар посветен на енергийно-ефективните услуги в сградения сектор, проведен от "Черноморски изследователски енергиен център". На семинара основен акцент бе поставен върху договорите с гарантиран резултат в сградния сектор.

  20.03.2018

  Проф. Богдан Угърчински президент на "Велграф Груп" беше включен в бизнес делегацията, която придружаваше президента на България г-н Румен Радев в Израел. В делегацията той представляваше проекта "София град на знанието". При посещението в Технологичния парк "Гав Ям Негев" бяха дискутирани възможностите Клъстер "София град на знанието" да се включи в изграждането на звената по киберсигурност в различни области на икономиката.Проведоха се разговори да се използва опита на Израел и да се търси възможност изграждането на звената да стане на базата на институтите от БАН.

  13.02.2018г.

  Президента на Веграф Груп проф. д-р Богдан Угърчински подписа от името на АИКБ, в град Ереван, споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз на работодателите на Армения.

  11-13.02.2018

  Президентът на Веграф Груп проф. д-р Богдан Угърчински, участва в бизнес делегацията придружаваща официалното посещение на Президента на Република България г-н Румен Радев в Армения, Ереван.

  10.01.2018г.

  Открит е приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Краен срок за прием на проекти: 16 май 2018г.
  БЕК АД за трети пореден период ще изготвя изискваните по програмата доклад и резюме от обследване на промишлена система, с цел доказване енергийната ефективност на про

  18.12.2017

  "Велграф" ООД подготви предложенията на АИКБ по облекчаване на вноса на работна ръка в съответствие с промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Те включват списъка на професиите, за които се издава "Синя карта" и включването на икономическата дейност – строителство в списъка на временната заетост. Те трябва да бъдат утвърдени от министъра на труда и социалната политика до 31 януари 2018 г.

  17.11.2017

  Президента на "Велграф Груп" и управител на "ИнтерАтомЕнерго" проф. д-р Б. Угърчински участва в заседанието на БУЛАТОМ. Той предложи в плана за работа през 2018 г. на ДП "Радиоактивни отпадъци" да се включат за разработка проекти за кандидатстване и последващо финансиране от Европейските фондове два обекта в

  Столична Община:

 • Рекултивация на хвостохранилище "Бухово"
 • Изчистване на изследователския реактор (ИРТ2000) в община "Младост".

  14.11.2017

  Президента на "Велграф Груп" и зам.-председател на УС на Клъстер "София град на знанието" проф. д-р Б. Угърчински представи на кмета на София г-жа Фандъкова от името на клъстера две предложения за решаване на проблеми на Столична Община:

  1. Разработване на проекти за кандидатстване и последващо финансиране от Европейските фондове, в частност Кохезионния фонд, оперативни програми "Околна среда и регионално развитие", за възстановяване на площадки с индустриални земи и сгради – включително площадки и обеззаразяване на два обекта в Столична Община:
   -Рекултивация на Хвостохранилище "Бухово"
   -Изчистване на изследователски реактор (ИРТ 2000) в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН.
  2. Внедряване на тези високотехнологични решения чрез членовете на Клъстер "София град на знанието".

  Нормалното функциониране на модерния град се осигурява от сложни тръбопроводни системи за питейна вода, отпадни води и т.н.
  Съществува високотехнологично решение на повечето проблеми на тръбопроводни системи – т.нар. Безизкопни технологии за рехабилитация на тръбопроводи. Те позволяват или съвсем без изкопи, или с помощта на малки технологични изкопи да се постигне практически пълно обновяване на тръбопровода, като животът му се удължава с нови 50-60 години.
  Предложенията ще бъдат обсъдени и разгледани от Столична Община.

  01.11.2017

  Управляващия орган на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". Всички доклади изготвени от "БЕК" АД по процедурата са одобрени и получиха положително становище по доклад от енергийния одит – Приложение В. Клиенти на "БЕК" АД – големи индустриални обекти ще получат максималния размер на безвъзмездна финансова помощ 50% .

  25.10.2017г.

  "Българска енеретична компания" АД взе участие в конференция "Германски технологии за повишаване на енергийната ефективност в индустрията и приложението им в България". От наша страна се проведоха ползотворни срещи с германски фирми от областта на енергийната ефективност в индустрията.

  17.10.2017г.

  По телевизия "Европа" президента на "Велграф Груп" проф. д-р Богдан Угърчински и член на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност представи възможности и ограничения за внос на чужди работници в България (www.tvevropa.com/.../vazmozhnosti-i-ogranicheniya-za-vnos-chuzdi-rabotnici).

  29.09.2017г.

  Състоя се бизнес закуска Sofia Knowledge Café, на която представители на бизнеса се срещнаха с част от експертите, участвали в конференцията. Бизнес закуската беше умело проведена от д-р Андреас Бранднер и проф. Янко Янев от КМА, Австрия, председател на СД на "БЕК" АД, които приложиха модела на Vienna Knowledge Café.

  С тази работна бизнес закуска бе поставено началото на предвидените от клъстерната администрация работни групи, където сегашните и бъдещите членове на клъстера ще обсъждат и предлагат проекти за реализация на стратегията и целите на клъстера.

  28.09.2017г.

  В "Капитал форт" София се проведе международна конференция "София град на знанието", на която бяха представени и дискутирани въпросите как чрез цифровизация и най-новите технологии София може да се превърне в интелигентен град с развита икономика на знанието. Активно участие в организирането логистиката и провеждането на конференцията взеха "Информинвест" АД и "БЕК" АД членове на клъстера "София град на знанието". Новостите по развитието на клъстера и участието на тези компании може да се види в сайта – http://knowledgesofia.eu

  19.09.2017г.

  В Министерски съвет на Република България се състоя съвещание по демографската политика под ръководството на вицепремиера В. Симеонов. На съвещанието президента на "Велграф Груп" проф. д-р Б. Угърчински представи предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България за промени в законодателството за решаване на проблемите с доставката на работна ръка от чужбина за българската индустрия. Предложенията бяха приети от г-н В. Симеонов, който заяви, че ще бъдат максимално бързо внесени в парламента за тяхното разглеждане и одобрение.

  16.09.2017г.

  Президента на "Велграф Груп" проф. д-р Б. Угърчински представи като член на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност по Bloombergtv.bg проблемите по вноса на работна ръка в България www.bloombergtv.bg/video/bogdan-ugarchinski-za-sastoyanieto-na-pazara-na-truda

  3.07.2017г.

  БЕК АД взе активно участие в Международен Енергиен Форум, който се проведе от 27-30 юни 2017 в к.к. "Св. Св. Константин и Елена". Инженерният ни екип участва в изготвянето и представянето на два доклада на международния форум. Енергийния форум е организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България, със съдействието на НЕК ЕАД, ТУ-София, АУЕР, Национален комитет по осветлението.

  12.09.2017г.

  Във Велграф беше създадено и функционира направление "Човешки ресурси".

  Основната задача на направлението е на база на лиценза, който притежава за доставка на работна ръка за фирмите и предприятията в България, Велграф да стане лидер в това направление. За целта Велграф подписа споразумение с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) да събира от членовете на АИКБ заявки за доставка на човешки ресурси от страни извън Европейския съюз.

  Велграф има подписани договори с фирми доставчици на работна сила от Украйна, Армения и Виетнам. Водят се преговори и с фирми от Молдова, Индия и Филипините.

  Управителят на Велграф проф. д-р Богдан Угърчински е член на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност към Министерство на труда и социалната политика.

  Направлението е организирано и работи в офисите на Велграф груп на ул. Цар Калоян № 8 и се ръководи от Кольо Райнов тел.:02/9307526, e-mail: manpower@velgraf.biz

  25.01.2017г.

  С решение № 1 на Софийски Градски Съд бе регистрирано като юридическо лице дружеството Клъстер "София град на знанието". Това даде възможност ръководството на клъстера да внесе документите за прекатегоризация на клъстера, даващо възможност за кандидатстване по Европейската Оперативна Програма "Конкурентноспособност" (ОПИК).

  В действие са вече сайта на клъстера –knowledgesofia.eu и електронният адрес – office@knowledgesofia.eu , от който може да се получава информация за дейността на клъстера и неговите членове, които от наша страна са "Информинвест" АД и "БЕК" АД.

  20.01.2017г.

  Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" – Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 обяви приема на проектни предожения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". Крайният срок за прием на документи е 19.05.2017г. Залегналите в проекта инвестиции трябва да бъдат препоръчани в изготвен енергиен одит (обследване за енергийна ефективност), изготвен за целите на процедурата. Докаладът от енергиен одит, се изготвя съгласно Приложение Б "Доклад от обследване за енергийна ефективност", от насоките за кандидатстване по процедурата. Нашата компания "БЕК" АД е надежден и коректен одитор за извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи на големи индустриални обекти и предложи на потенционални участници своите услуги.

  12.12.2016г.

  "Българска енергетична компания" АД изготви девет доклада от обследвания за енергийна ефективност на проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата кандидатстващи по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  05.12.2016г.

  На Общо събрание на членовете на Клъстер "София град на знанието" бе решено пререгистрирането на клъстера като юридическо лице. От наша страна участниците в клъстера са – "Информинвест" АД и "Българска енергетична компания" АД, които в управлението са представени от техния изпълнителен директор проф. д-р Богдан Угърчински. Той бе избран за заместник председател на Съвета на директорите на клъстера. За председател бе избран управителя на управляващата компания на клъстера "Сиела Норма" Веселин Тодоров.

  18.10.2016г.

  "Българска енеретична компания" АД взе участие в заключителния семинар на проекта RePublic_ZEB - Обновяване на публичния сграден фонд съобразно изискването за СБНПЕ, провел се на 14 октомври 2016 г. в София. На семинара основните теми бяха – политики и действия при прехода към сгради с близко до нулево потребление на енергия, постигане на тези изисквания с прилагане на съвременни технологии, новите нормативни изисквания за енергийна ефективност. На семинара бе представен и проекта EU-MERCI е проект, финансиран от Програма "Хоризонт 2020" на ЕК, който има за цел да подобри практиките, влиянието и пазара на енергийна ефективност в промишлеността, съгласно целите на Директива 2012/27/ЕО.

  07.10.2016г.

  Със заповед на Министъра на земеделието и храните от 04.10.2016г. е открит приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с начална дата 26.10.2016г. и крайна дата 07.12.2016г. "БЕК" АД изпрати покани до потенциални участници с предложение за съвместно участие в програмата.

  04 октомври 2016

  Инициативният комитет на проекта "София град на знанието" реши създаването на Клъстер София град на знанието, който да се регистрира до края на октомври, за да може да кандидатства за финансиране по Оперативна програма конкурентно способност. За членове на клъстера са поканени:

  1. Българска академия на науките (БАН) - Единен център за иновации
  2. Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ),
  3. Софийски университет,
  4. Столична община,
  5. Асоциация за развитие на София,
  6. Фондация Еврика,
  7. Фондация ГИС Трансфер център,
  8. Клуб за управление на знания, иновации и стратегии,
  9. Институт за технологии и развитие,
  10. СИЕЛА Норма,
  11. Велграф Груп,
  12. Давид холдинг,
  13. Инвестор БГ АД / България он ер,
  14. Прогрес / Телериг,
  15. Майкрософт България,
  16. ХИРОН - Мениджмънт консултинг,
  17. Knowledge Management Austria – Institut für Wissensmanagment,
  18. Комел софт мултимедия,
  19. Диплейс ООД.

  За ръководител на клъстера бе определена фирмата "СИЕЛА Норма".

  16.09.2016г.

  Всички доклади от енергийни одити изготвени от "Българска енеретична компания" АД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" получиха положително становище за съотвествие от АУЕР – проверяващият орган по процедурата.

  11.08.2016

  "БЕК" АД предаде в срок и последните доклади, изготвени по Приложение Б "Образец на доклад от енергиен одит" на: Уилям Хюз България ООД, Торгортерм АД, Монтажинженеринг АД, Виктория-05 ООД и Удекс ЕООД, за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".

  09 август 2016

  На среща на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България и кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, проф. Угърчински като координатор на инициативния комитет представи пред ръководството на Столична Община (СО) реализацията на проекта "София град на знанието". От СО определиха Агенцията по инвестиции да съдейства на проекта, а също в него да се включи и Асоциация за развитие на София.

  28 юли 2016

  Състоя се работно съвещание по реализацията на проекта "София град на знанието". Акад. Воденичаров определи насоките за участието на БАН в проекта, а представителите на "Виена град на знанието" д-р Андреас Бранднер и проф. Янко Янев определиха възможностите за оказване на реална подкрепа и помощ на проекта чрез австрийските участници във "Виена град на знанието". Създаден бе инициативен комитет "София град на знанието". За координатор бе определен проф. Богдан Угърчински. Определени бяха и важните етапи в реализиране на проекта, а именно:

 • създаване на структура за реализация на "София град на знанието" и определяне източниците за финансиране;
 • разработване на мастер план на проекта включващ:
  - създаване на реален "София град на знанието" чрез преобразуване на съществуващи сгради, съоръжения, площи и др., както и концепция за ново строителство;
  - създаване на виртуален "София град на знанието", който да обедини българското знание от други източници.
 • предлагане на мастер плана за финансиране от ЕС и други потенциални инвеститори.
 • изпълнение на мастер плана и изграждане "София град на знанието".

  26 април 2016

  В голямата зала на Българската академия на науките (БАН) под ръководството на акад. Воденичаров – председател на БАН бе представен проекта "София град на знанието". Инициатор на проекта е ръководството на "Велграф Груп". Търговската марка "София град на знанието" бе запазена от "БЕК" АД – член на групата. Представен бе вече реализираният проект "Виена град на знанието", от който ще се черпи опита за проекта в София. Основните цели на проекта са:

 • профилира се София като град на знанието;
 • създава се карта на знанието на града, с възможности, необходимости, потенциал и най-добри перспективи;
 • разработва се подробна концепция за "София град на знанието"
 • стратегия, приоритетни услуги, пътна карта;
 • разработва се мастър-план за "София град на знанието" кампус на територията на БАН.

  10.05.2016

  Стартира приема на проектни предожения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия", по ОП Иновации и конкурентоспособност. Задължителна част от пакета с документи за кандидатстване е изготвянето на доклад от енергиен одит, съгласно Приложение Б "Образец на доклад от енергиен одит", от насоките за кандидатстване по процедурата. Нашата компания "БЕК" АД като надежден и коректен одитор за извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи на малки и средни предприятия изпрати до своите партньори предложение за съвместно участие в ОП.

  06.04.2016

  Българска енергетична компания АД взе участие в проведената на 05.04.2016г. в Интер Експо Център-София Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия. На конференцията основните акценти бяха "Как да се усвояват успешно еврофондовете? Какви са правните рамки на европейската директива за ЕЕ и българския закон? Какво място могат да намерят възобновяемите енергийни източници в централизираното отопление? Какъв е потенциалът за оползотворяване на геотермалната енергия?"

  07.03.2016

  Инженерния екип на Българска енергетична компания АД взе активно участие на проведената кръгла маса на 29.02.2016г., за публично обсъждане на проект "LED улично осветление с нулеви енергийни разходи". Нашите експерти изложиха своя опит при обследване на системи за външно изкуствено осветление. Бяха обсъдени какви са трудностите и перспективите при обновяването на уличното осветление в общинските и малките населени места.

  12.02.2016

  "Велграф Груп" съвместно с Академия за управление на знанията-Виена и Българска Академия на Науката разработиха концепция за развитието на София, като град на знанието. Започна работата по изготвянето на предложение за развитието на проекта "София – град на знанието".

  04.01.2016

  Велграф ООД получи Удостоверение № 1979 от 30.12.2015г. за извършване на посреническа дейност по наемане на работа за Република България. С това удовостоверение на Велграф ООД се разрешава извършването на посредническа дейност за внос на висококвалицифирани специалисти от страни извън ЕС за нуждите на предприятията и заводите в България.

  21.12.2015

  Българска енергетична компания АД изготви 6 доклада и резюмето на проекти кандидатстващи по подмярка 4.2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопаски продукти».

  15.12.2015

  Mattig-Management Partners Vienna покани Българска енергетична компания АД на разговори за представяне на капацитета, опита и възможностите ни за извършване на оценка на реализирани енергийни спестявания и обследвания за енергийна ефективност на болници по ЕСКО проекти.

  01.12.2015

  Велграф ООД подаде в Агенцията по заетостта заявление за регистрация за извръшване на посредническа дейност по наемането на работа, за лица регистрирани по Българското законодателство.

  20.11.2015

  Българска енергетична компания АД представи писмо за заявяване на интерес по проект на ЕБВР "Отваряне на пазара на частни ЕСКО дружества в България". Проекта се разработва от Mattig-Management Partners Vienna - branch Bulgaria, като целта му е извършване на енергийни обследвания и оценка на реализирани спестявания на болници и улично осветление.

  15.11.2015

  Велграф ООД подготви предложение за развитието на град София, като град на знанието. «Българска енергетична компания» АД внесе в Патентното ведомство зявка за собственик на названието «София град на знанието».

  07.11.2015

  Уважаеми земеделски производители и преработвателни предприятия, от 30.11.2015г. стартира приемът на документи по подмярка 4.2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопаски продукти» от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за приемане на проекти е 18.12.20105г.

  28.10.2015

  На вниманието на земеделските производители и преработвателни предприятия. Информираме Ви, че Министерство на земеделието публикувана Наредбата за условията и реда за кандидатстване по подмярка 4.2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопаски продукти». Проекти, на които е извършено обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по реда на Наредба № РД-16-346 ще получат допълнителни точки при оценката им.

  БЕК АД е лицензиран енергиен одитор от АУЕР за обследване на промишлени системи. Ние ще Ви изготвим доклада и резюмето от обследването в пълно съответствие с изискванията на процерата, като докажем аргументирано и точно енергийните спестявания, които ще постигне предприятието след реализация на инвестициите по проекта. На страницата на БЕК АД можете да прочете по-подробна информация за подмярка 4.2. Очакваме да се свържете с нас!

  14.09.2015

  Финансирането на проекта от Туркменското правителство за изграждане на "Производствен комплекс по изкуствено развъждане на есетрови видове риба и производство на рибни продукти" е спряно. Очаква се, че проекта да бъде подновен след 2-3 години.

  10.08.2015

  Във връзка с продължаване на работата на БЕК АД по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, информираме заинтересованите лица, че съгласно приетата програма за 2015г., през месец септември се очаква да стартира приемане на проекти по подмярка 4.2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопаски продукти».

  13.07.2015

  Консорциум Велграф Груп и немските ни партньори от Turkmenbalik Anlagenbau GmbH проведоха разговори в Туркменистан по представената оферта и бизнес план за изграждане на Производствен комплекс по изкуствено развъждане на есетрови видове риба и производство на рибни продукти.

  08.06.2015

  На 5 юни в София бе на посещение Виетнамска правителствена делегация. Президента на "Велграф Груп" проф. д-р Богдан Угърчински бе приет и разговаря лично с премиера на СР Виетнам г-н Нгуен Тан Зунг. На срещата бе представено предложението на "Велграф Груп" за изграждане на завод за биодизел по иновативна европейска технология. Завода ще се изгражда по европейската програма "Международна помощ за развитие".

  "Велграф Груп" е подписала и предварителни споразумения с провинции на СР Виетнам за изграждане на завод за боклуци и пречиствателни станции за отпадни и чисти води. В момента се търсят инвеститори за построяване на обектите.

  28.05.2015

  Със Заповед № З-ВПР-02 на Изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие е подновен срока на валидност на Удостоверението на "Българска енергетична компания" АД за обследване на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания до 23.02.2020г.

  14.05.2015

  Експертния екип на "Българска енергетична компания" АД изготви седем доклада за отразяване на резултатите от енергийно обследване по проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата кандидатстващи по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  29.04.2015

  "Велграф" ООД съвместно с фирма "Денима 2001" ООД разработиха идеен проект за изграждане на завод за производство на светодиодни (LED) осветителни тела в Туркменистан.

  15.04.2015

  "Велграф" ООД съвместно с членовете на Консорциум "Бултуркстрой" и "Информинвест" АД, проведоха преговори с Консорциум "Алем Груп" от Туркменистан, за работа по проекти за изграждане на завод за мантинели и складове за профили за дограма на "Weiss profil" в Туркменистан.

  31.03.2015

  "Българска енергетична компания" АД е подала оферти за обследванията за енергийна ефективност на сгради по «Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на общините» в над 15 общини. Очакваме резултатите от класиранията.

  12.03.2015

  "Българска енергетична компания" АД ще участва в открита процедура за избор на изпълнители на поръчка за сключване на Рамково споразумение със Столична община "Изработване на технически инвестиционни проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, и адаптиране на общинските топиви проекти за рехабилитация и саниране на ЕПЖС към конкретни секции на ЕПЖС, изпълним при условията, описани в документацията по обществената поръчка: Обособена позиция №1 "Изработване на инвестиционни проекти за саниране на многофамилни сгради, построени по индустриален способ." и Обособена позиция №2 "Изработване на инвестиционни проекти за адаптиране на общинските топови проекти за рехабилитация и саниране на ЕПЖС към конкретни секции на ЕПЖС."

  23.02.2015

  Започна подготовката по изпълнението на «Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на общините». "Българска енергетична компания" АД ще бъде активен участник в обследванията за енергийна ефективност на сгради.

  15.01.2015

  В периода 12-14 януари 2014 г. в Берлин се състоя съвещание на фирмите, работещи по проекта "Туркменбалик" в Туркменистан. По време на съвещанието бяха обсъдени задачите на създаденото от участващите немски фирми Fischtechnik, Rososma и IMG обединение Turkmenbalik Anlagenbau GmbH по изграждането на Производствен комплекс по изкуствено развъждане на есетрови видове риба и производство на рибни продукти. Обсъдено бе представянето пред туркменското правителство на предложението за изграждането на комплекса. Подписано бе споразумение между "Велграф" и Turkmenbalik Anlagenbau GmbH за съдействие по реализацията на проекта.

  09.12.2014

  БЕК АД, чрез участието си в консорциум "Професионал консулт" е избран за изпълнител на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата на ПТГ "Васил Левски" – гр. Видин. Очакваме резултатите от класиранията и в другите училища от страната.

  05.12.2014

  Задълбочаването и конкретизирането на контактите с туркменските партньори доведоха до необходимостта от създаването на целева капиталова структура за управление на стопанските дейности. За целта на 04.12.2014 г. се регистрира по българското законодателство "БМК инженеринг" ООД с управител г-н Георги Христов. В него представителство има и туркменската страна. Чрез дружеството започна подготовката за изпълнение на важни и неотложни инвестиционни проекти във връзка с домакинството на Туркменистан на световните мюсюлмански олимпийски игри. Пълно предимство в това отношение се дава на широкото приложение на безизкопните технологии в столицата Ашхабат и други големи градове в страната.

  20.11.2014

  По задание на фирма "Ковсар" от Туркменистан бе разработен идеен проект и техническо и търговско предложение за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на предприятие за производство на безалкохолни напитки и бутилиране на минерална вода с производителност 5000 еднолитрови бутилки в час.

  10.11.2014

  Българска енергетична компания АД съвместно със "Специализирани Бизнес Системи" АД, учредиха консорциум "ПРОФЕСИОНАЛ КОНСУЛТ" с цел участие в обществени поръчки по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" разработена от Министерство на образованието. Целта на програмата е подобряване на училищната среда, чрез извършване на подобрения в материалната база. Първа стъпка от програмата е извършване на обследвания за енергийна ефективност на сградния фонд, изготвяне на технически паспорти и архитектурни заснемания.

  07.11.2014

  В рамките на посещението във Виетнам на представители на направлението на Велграф груп - Виетбулпрожектс, в град Ханой с компетентните официални власти бяха разгледани въпроси по изграждане на пречиствателни станции за чиста и отпадна вода по патентована и иновативна европейска технология. Велграф груп води преговори за намиране на стратегически партньори - инвеститори на виетнамските си съдружници по изграждането на тези обекти.

  05.11.2014

  В рамките на посещението във Виетнам на представители на направлението на Велграф груп - Виетбулпрожектс, в град Нам Дин с компетентните официални власти бяха разгледани въпроси по изграждане в провинция Нам Дин в Северен Виетнам на 4 завода за преработка на битови отпадъци по патентована иновативна френска технология. Велграф груп води преговори за намиране на стратегически партньори - инвеститори на виетнамските си съдружници по изграждането на тези обекти.

  03.11.2014

  По програмата за Международната помощ за развитие, бе организирано от Велграф посещение на специалисти от "Рапид Ойл Индустри" ООД – Велико Търново в Република Виетнам. В рамките на организираните работни срещи с представители на виетнамските власти на местно и национално управленско ниво бе обсъждан въпроса по предоставянето на Виетнамското дружество Viet-Bul Biological Technology JSC. на инсталация за производство на B100 биодизел по ЕС стандарт EN14214 на база съвременна, иновативна, екологично чиста и напълно безотпадна патентована българска технология на Rapid Oil Industry Co., Ltd.

  29.10.2014

  БЕК АД приключи обследването по енергийна ефективност и сертифициране на луксозния хотелски комплекс "Сол Несебър Ризорт". Комплексът е разположен в парково пространство на 100м. от плажната ивица на м. Кокалу на гр. Несебър и включва три хотела с обща РЗП 70000кв.м. "Сол Несебър Палас", "Сол Несебър Маре" и "Сол Несебър Бей".

  25.09.2014

  БЕК АД преминава в следващият етап от оценка на офертите по обявените обществени поръчки от Българска академия на науките и Агенция за устойчиво енергийно развитие.

  09.09.2014

  "Българска енергетична компания" АД участва в две от обществени поръчки обявени от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), а в трета е консултант при разработване на техническото предложение. Обществените поръчки са обявени във връзка с реализирането на проект за "Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност", финансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Чрез участието си в Обединение "БЕК, Енкон, ГТКо." подадохме оферта за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми". Бюджета определен от АУЕР за тази поръчка е в размер на 454 166,67 лв. без ДДС.

  Като партньори в Обединение "Енкон Партнърс" подадохме оферта в обществена поръчка "Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания". Стойността на поръчката определена от АУЕР е в размер на 1 185 000 лв. без ДДС.

  08.09.2014

  В периода 03.-07.09.2014г. бизнес делегация от ръководството на Консорциум Велграф Груп и немските фирми Rosoma и Fischtechnik, официално представиха проекта "Туркменбалык" пред Вицепрезидента на Туркменистанското правителство. Предложението за построяване на комплекса за отглеждане на есетрови риби беше прието и ще бъде разгледано на специално заседание в Министерство на рибното стопанство на Туркменистан.

  14.08.2014

  Ръководството на Консорциум Велграф Груп участва в срещи в Германия по проекта "Туркменбалык" в периода 07.-09.08.2014г. На срещите се уточни техническото предложение по проекта за комплекса за отглеждане на есетрови риби в Туркменистан, във връзка с представянето му пред правителството на Туркменистан.

  20.07.2014

  Българска академия на науките обяви открита процедура с пет обособени позиции с предмет: "Обследване и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) на БАН и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БАН в експлоатация". Нашата компания ще участва в търга в два от лотовете: № 4 и № 5.

  27.06.2014

  БЕК АД взе активно участие в проведения Енергиен Форум 18-20 юни 2014 в к.к. "Св. Св. Константин и Елена". Инженерният ни екип участва в изготвянето и представянето на два доклада на форума: "Обзорен преглед на проекти по Процедурата "Енергийна ефективност и зелена икономика" па Оперативна програма "Конкурентоспособност"" и "Намаляване на технологичните разходи на електроенергия в електроснабдителните системи".

  11.06.2014

  Представители на Трансстрой-Варна АД посетиха Туркменистан в периода 02-07-06.2014 г. и договориха участие в строителството на мостови съоръжения от второ-класната пътна мрежа до гр. Туркменават, Лебабски вилает. Същевременно извършиха преглед на състоянието на рибарското пристанище на гр. Туркменбаши, където се предвижда изграждането на завода по проект "Туркменбалык". Оценката на специалистите, е че състоянието на пристанището е критично и е необходимо да се започне изпълнение на програмата предлагана от Трансстрой за неговото укрепване и възстановяване.

  02.06.2014

  Консорциум "Бултуркстрой" установи контакти с компетентните държавни и местни структури в Туркменистан и вече повече от година извършва необходимата подготовка за участие в националните строителните програми. В периода 25–31.05.2014г. представители на Консорциума посетиха Туркменистан за конкретизиране на ангажиментите, финализиране на формалностите и подготовка на изпълнението. Подготвени са документи за участие за строителството на четири селища "Ново село" в Лебабски вилает, които ще бъдат реализирани съвместно с Велграф Туркменистан, като общата им стойност е 800 млн. USD.

  26.05.2014

  БЕК АД изготви експертно становище относно: Реализирани икономии от енергия и подобряване енергийните характеристики на х-л "Сол Несебър Маре" и х-л "Сол Несебър Бей", гр. Несебър, в резултат на извършени дейности и подобрения в системите за битово-горещо водоснабдяване на двата хотела, чрез реализирани мерки за оползотворяване на възобновяеми източници – соларни инсталации за производство на енергия за подгряване на вода за битови и кухненски нужди, СПА център и вътрешен басейн.

  16.05.2014

  Проектните предложения на "Пиринпласт" АД, гр. Гоце Делчев и "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД – гр. Русе, на които БЕК АД е извършила енергийни одити по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика", са одобрени за финансиране от Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г..

  17.04.2014

  Създадена бе организационна структура в Консорциум Велграф Груп за изпращане на строителни фирми за изпълнение на обекти в чужбина. Строителните фирми от България с помощта на Велграф Туркменистан ще могат да участват в проектирането и изпълнението на проекти в мащабната строителна програма на Туркменистан.

  14.04.2014

  Министър председателя на Р.България г-н Пламен Орешарски посети официално Р.Виетнам. В бизнес делегацията, която го придружаваше беше включен и президента на Консорциума Велграф Груп. По време на визитата беше обсъждано с Виетнамската страна реализирането на следните проекти с участие на Велграф, включени в международната помощ за развитие:

 • Предоставяне на знание, оборудване и опит във внедряването на информационни и комуникационни технологии в училищата на гр. Ханой;
 • Доставка на високо технологично ноу-хау и доставка и монтаж на инсталация за екологично чисто производство на биодизел на база растителни продукти във Виетнам по патентована, иновативна и напълно безотпадна технология.

  08.04.2014

  Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. одобри още три проектните предложения за финансиране по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика", на които "БЕК" АД е изготвила доклади от енергиен одит. Това са: "Кенди" ООД, гр. София, "Сиела Норма" АД, гр. София и "Електростарт" АД, гр. Вършец.

  25.03.2014

  "БЕК" АД получи положителна оценка от АП по изготвения доклад от енергиен одит на "РАИС" ООД, гр. Пазарджик, във връзка с кандидатстване на проект "Подобряване енергийната ефективност и осъществяване на прехода към "зелена икономика" в РАИС ООД", по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика".

  14.03.2014

  Ръководството на Консорциума Велграф Груп в периода 11-14 март проведе срещи в Германия по проекта "Туркменбалык". Уточнени бяха условията за доставка на оборудване за комплекса за отглеждане на есетрови риби в Туркменистан с немските фирми Rosoma и Fischtechnik. Проведена бе среща с вицепрезидента на Дойче банк и бяха уточнени условията за възможността на банката да финансира изграждането на комплекса. Заявен бе заявен интерес представител на Дойче банк да участва в окончателните преговори с Туркменското правителство.

  10.02.2014

  "Българска енергетична компания" АД получи положителна оценка АП по изготвения енергиен одит на "Пиринпласт" АД, гр. Гоце Делчев по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика".

  29.01.2014

  "БЕК" АД получи положително становище от АП за изготвения доклад от енергиен одит на Печатницата на "Сиела Норма" АД, във връзка с кандидатстването им по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика".

  08.01.2014.

  По покана на Държавния комитет за рибно стопанство на Турменистан работна група от Консорциум "Велграф Груп" ще посети Ашхабат за преговори по търговкото предложение и проекта за договор за изграждане на предприятието за отглеждане на есетрови риби и производството на черен хайвер и рибни продукти"Туркменбалик" в периода 12.01 – 18.01.2014г.

  11.12.2013

  "Българска енергетична компания" АД получи положително становище от Асистента по проекта по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" за изготвения Доклад от енергийния одит на "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД – гр. Русе.

  10.11.2013.

  Работна група от специалисти на Консорциум "Велграф Груп" подготви идеен проект и търговско предложение за изграждането на предприятие за отглеждане на есетрови риби, добив на черен хайвер и производство на рибни продукти в Балканския вилает на Туркменистан. Работното название на предприятието е "Туркменбалик". Разработката е в съответствие с Техническо Задание на Държавния комитет за Рибното Стопанство на Туркменистан. Проекта е за производството на 20 000 килограма висококачествен черен хайвер и над 300 тона рибни продукти.

  28.10.2013г.

  Сключен е договор между Управляващия орган Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г. и Агенция за устойчиво енергийно развитие по процедура BG161PO003-4.3.03-0001-C0001 "Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност". Предстои обявяването на обществени поръчки по основните дейности (общо 13 на брой) по проекта, като "БЕК АД" има интерес за участие по 4 от приоритетните оси.

  15.10.2013

  Велграф организира представянето на продукта на фирма СБС – България за информационни и комуникационни технологии в училищата пред ръководството на Ханойската община. Велграф съдейства за включване на тези продукти в международната помощ за развитие.

  03.10.2013г.

  "БЕК" АД участва в обществена поръчка за извършване на "Обследване за енергийна ефективност на сграда на Учебен корпус на Военна академия "Георги Стойков Раковски", гр. София. Подадената от нашата компания беше класирана на 3-то място.

  16.09.2013

  "БЕК" АД получи положителна оценка от Асистента по проекта на процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика", за изготвения Доклад от енергиен одит по проект «Стартиране от Кенди ООД на нова дейност в нов отрасъл – Производство на лекарствени продукти, с постигане на оптимална за производствения процес и сградата енергийна ефективност».

  10.09.2013г.

  Велграф е консултант при подписването на договора между Рапид Ойл Индустри - България и Виет-Бул Биолоджинал Технолоджи АД – Виетнам за изграждане на завод за биодизел в рамките на международна помощ на развитие. 26.08.2013г. След спечелването на процедура за избор на изпълнител на енергиен одит, съгласно ПМС 69/2013, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" към ОП "Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013", "Българска енергетична компания" сключи нов договор за извършване на енергийно обследване на Търговски комплекс в гр. София, бул. Черни връх № 47.

  14.08.2013

  На 12.08.2013г. "БЕК" АД подписа два договора за извършване на енергиен одит по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" на промишлената система на "Електростарт" АД – гр. Вършец и Търговски комплекс "Сити пойнт – София", собственост на "Евроарт-2004" ЕООД – гр. София. С това досега сключените договори по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" стават десет.

  23.07.2013г.

  След получена Покана от Агенция за устойчиво енергийно развитие за представяне на индикативна оферта за "Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания", във връзка с подготовката на проект "Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност", финансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Българска енергетична компания" АД представи своето предложение, като заяви че има практически опит, организационен и експертен капацитет за организиране и разработване на Специализираните методики. В следващите месеци предстои обявяването на процедурата.

  02.07.2013

  "БЕК" АД сключи договор със "Булинтра" АД за извършване на енергиен одит на Многофункционална сграда, намираща се на ул."Стефан Стамболов" № 1, гр. Благоевград, във връзка с кандидатстването на дружеството по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". Благодарение на дългогодишния си опит като енергиен одитор и предложените конкурентни цени, нашата компания бе класирана на първо място, след проведена процедура за избор на изпълнител.

  11.06.2013

  "Българска енергетична компания" АД подписа нов договор за енергиен одит по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". Компанията ни е класирана на първо място след представяне на оферта по процедура за избор на изпълнител на енергиен одит на "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД – гр. Русе.

  27.05.2013

  Велграф води преговори с Виетнамски организации за разработката на три програми за участие на международната помощ за развитие. Трите програмите, които бяха представени за обсъждане в Министерство на външните работи са за обучение на виетнамски студенти в България, изнасяне на НОУ-Хау и оборудването на интерактивно обучение за училищата в гр. Ханой и завод за производство на биодизел от разстителни продукти.

  22.05.2013

  "БЕК" АД получи положителна оценка АП по изготвения енергиен одит на "Унитраф" АД, с. Соколово, във връзка с кандидатстване на проект "Подобряване на енергийната ефeктивност на УНИТРАФ АД", по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика".

  25.04.2013

  За изпълнението на програмата за преки чуждестранни инвестиции от физически лица /Bulgarian Emigrant Investment Program/, за която "Велграф" ООД е консултант, ще се организира в периода 6-10. 05.2013, в Сайгон представяне на възможността за получаване на жителство в България на граждани от Виетнам.

  15.03.2013

  "БЕК" АД подписа шестият си договор за извършване на енергиен одит на Кенди ООД, по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика", по проект «Стартиране от Кенди ООД на нова дейност в нов отрасъл – Производство на лекарствени продукти, с постигане на оптимална за производствения процес и сградата енергийна ефективност».

  01.03.2013

  "Българска енергетична компания" АД получи положително становище от Асистента по проекта на процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика", за извършения енергиен одит по порект "Въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ в "Белопейпър" ЕООД – гр. Костенец". Това е отлична атестация за качеството на работата на нашият екип.

  12.02.2013

  Създадена е работна група от "Велграф"ООД, "Прима Инженеринг", "Вода БГ" и "Велграф Туркменистан" ООД за проучване на възможностите за участие в строителните програми в Туркменистан. Предстои посещение и работни срещи с партньорски проектантски и строителни фирми за изясняване на строителните стандарти, трудовия пазар, митническите закони и общите условия за работа в строителството на Българските фирми в Туркменистан

  05.01.2013

  "Българска енергетична компания" АД започва успешно 2013 година с подписването на нов договор за енергиен одит по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". Нашата компания беше класирана на първо място след представяне на техническа и ценова оферта по процедура за избор на изпълнител на енергиен одит на "Унитраф" АД – с. Соколово, община Дряново.

  25.11.2012

  "БЕК" АД сключи договор със "Сиела Норма" АД за извършване на енергиен одит на "Печатница Сиела", във връзка с кандидатстването им по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика". Благодарение на дългогодишния си опит като енергиен одитор и предложените конкурентни цени, нашата компания бе класирана на първо място, след проведена процедура за избор на изпълнител.

  07.11.2012

  "Велграф" ООД съвместно с " Никонд-2003"ООД и "Контрагент35" ЕООД започна подготовка за участие в търгове за изграждане и доставка на оборудване за трансформаторни подстанции 100/ 35 и 35/10КВ за Туркменистан

  29.10.2012

  След спечелването на процедура за избор на изпълнител на енергиен одит, съгласно ПМС 55/2007, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" към ОП "Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013", "Българска енергетична компания" сключи нови два договора за извършване на енергийно обследване на "Пиринпласт" АД – гр. Гоце Делчев и "РАИС" ООД – гр. Пазарджик.

  18.10.2012

  В съответствие с Постановление на Министерски съвет No234 от 01.01.2013 за оказване на безвъзмездна помощ на държави извън Европейския съюз се разработва проект за договор между Ханойския технически университет и Техническия университет в гр. Русе за обучение на 100 студента годишно у нас. Разходите на виетнамските студенти за обучение, общежитие и стипендии ще са за сметка на българския бюджет, които ще се компенсират от вноските ни в ЕС. "Велграф" ООД е координатор по този проект. При същите условия съвместно "SBS-специализирани бизнес системи" ще се доставят за Виетнамските средни училища съвременни технически средства за и софтуеър за обучение.

  10.10.2012

  "Българска енергетична компания" съвместно с проектантска фирма "Дикански и партньори" ЕООД участва в Обществена поръчка обявена от Община Берковица с предмет: Избор на Изпълнител за изготвяне на работни проекти по обособени позиции: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Център за настаняване от семеен тип – гр. Берковица" "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за възрастни хора – с. Бистрилица" "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла – гр. Берковица" "Реконструкция на площадно пространство – гр. Берковица" "Реконструкция на част от парк Георги Победоносец с цел обособяване на спортна площадка с фитнес уреди и детска площадка – гр. Берковица" "Рехабилитация на и ул. "Криви рог" – гр. Берковица". Предложената от нас оферта е одобрена и допусната до последния кръг. Предстои отваряне на ценовите оферти.

  25.09.2012

  "Българска енергетична компания" сключи първият си договор за извършване на енергиен одит на "Белопейпър" ЕООД, гр. Костенец по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" към ОП "Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013".
  В процес на договаряне са още 5 договора за извършване на енергийни обследвания по програмата.

  31.08.2012

  През последните няколко години е налице засилен интерес към инвестиции в слънчева енергия в България. Екипът на "Българска енергетична компания" АД работи съвместно с Био Пауър АД по проекти за предоставяне на консултантски услуги и извършване на проучване възможностите за изграждане на соларни паркове.

  02.08.2012

  "Българска енергетична компания" получи отлична референция за изпълнение от "М+С Хидравлик" АД, гр. Казанлък. Благодарение на перфектно изготвения доклад от енергийното обследване и положените усилия от експертния ни екип, "М+С Хидровлик" АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013" процедура BG161PO003-2.3.01:"Инвестиции в зелена индустрия" с инвестиция в размер на 6 953 665лв.

  21.06.2012

  "Българска енергетична компания" съвместно с проектантска фирма "Дикански и партньори" ЕООД участва в Обществена поръчка обявена от Община Исперих с предмет: "Изготвяне на технически проекти за обекти общинска собственост на Община Исперих, както следва: 1. Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих; 2. Реконструкция и ремонт на обредна зала в гр. Исперих; 3. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 1 "Щастливо детство", гр. Исперих; 4. Внедряване на високоефективни мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 3 "Мечо Пух", гр. Исперих; 5. Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в гр. Исперих". Нашата оферта бе класирана на трето място.

  20.05.2012

  Стартира приемането на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" към ОП "Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013".
  Съгласно насоките за участие, като първа стъпка при подготовката на проекта е изготвянето на доклад от енергийно обследване, отговарящ на определени изисквания и критерии. БЕК АД като сертифициран одитор за енергийна ефективност по програмата, е в състояние да изготви такива доклади.
  Предимствата на процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика" са значително по-кратките срокове за подготовката, разглеждането и одобрението на проекта, както и включване на енергийния одит в допустимите разходи, които се покриват от Програмата.

  18.04.2012

  "Велграф" ООД и "Давид Холдинг", които е член на Консорциум "Велграф Груп" внедриха в Saigon Ship Industry Corporation през 2008 съвременни технически решения на Siemens PML Software за управление на проекти и подготовка на производството. Сега се подготвя предложение за разширяване и актуализация на тази система с най съвременен софтуеър за корабостроенето.

  10.03.2012

  Експертния екип на "Българска енергетична компания" получи сертификат за правоспособност по програма Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF). Сертификатът удостоверява успешно преминало обучение за извършване на енергийни одити и консултации по разработване на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в малки и средни предприятия по оперативни програми финансирани от ЕБВР към ОП "Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013".

  06.02.2012

  "Българска енергетична компания" приключи изпълнението на трето поред енергийно обследване на "М+С Хидравлик" АД, гр. Казанлък. Ние като дългогодишен одитор и консултант по енергийна ефективност на "М+С Хидровлик" АД отново оправдахме доверието им за прецизно извършен в техническо отношение одит. Въз основа на изготвения доклад и с активното участие на нашия екип в разработването на проект "Внедряване на енергоспестяващи технологии в М+С Хидралик АД", завода кандидатства по ОП "Развитие конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013" процедура BG161PO003-2.3.01: "Инвестиции в зелена индустрия".

  20.12.2011

  "Българска енергетична компания" приключи енергийните одити на двете заводски площадки на "Аркус" АД в гр. Лом и гр. Лясковец. Изтеклата 2011г. беше успешна за "Българска енергетична компания" в областта на енергийната ефективност. Нашата компания успя да завърши в срок и с референции за отлично изпълнение, обследванията на 12 предприятия от различни сектори на промишлеността

  03.11.2011

  "Българска енергетична компания" направи предложение на руските партньори за прилагане на биомаса за отопление. Предложението предвижда замяна на отоплителната система, работеща с нефтопродукти (мазут, дизел) със система за отопление с използване на биомаса (дървен чипс).

  01.11.2011

  По задание на "Техноимпекс" "Велграф" започна работа за възстановяване на договора за научно и техническо сътрудничество с държавната либийска компания GCCI – химически комбинат Абу Камаш.

  01.11.2011

  "Българска енергетична компания" приключва енергийния одит на заводите на "Група Технология на металите – акад. Ангел Балевски"- "Алуком" Плевен, "Центромет" Враца и " Осъм" Ловеч. С това броят на обследваните и одитирани от "БЕК" промишлени системи достигна 38. Водят се преговори за пет нови промишлени предприятия.

  15.10.2011

  Подписано е предварително споразумение с участието на "Велграф – Канада" за изграждане на свинекомплекс за отглеждане на 1000000 животни в Русия. Инвеститор е Асоциацията на канадските свинепроизводители, възложител Тамбовска губерния.

  05.10.2011

  По изпълнението на програмата за преки чуждестранни инвестиции от физически лица /Bulgarian Emigrant Investment Program/, за която "Велграф" ООД е консултант, 72 чужденци от 8 страни /Русия, Китай, Казахстан, Пакистан, Дубай, Египет, Ливан, Либия/ са инвестирали 72 000 000 лв. в българската икономика и са получили статут на постоянно живеещи в Република България

  30.09 2011

  "Българска енергетична компания" извърши и предаде одит за енергийна ефективност на заводите "Метизи" гр. Роман и "Балкан" гр. Ловеч

  05.09.2011

  "Българска енергетична компания" съвместно с "Далкия Енержжи Сървисис" извърши и предаде одит за енергийна ефективност на заводите на "SKF Bearings Bulgaria" JSC в Сопот, Карнаре и Калофер.

  15.06.2011

  "ИнтерАтомЕнерго" от състава на "Велграф Груп" получи потвърждение от Международната агенция по атомна енергия във Виена, че ще има възможност да използува водещи независими експерти в областта на атомната енергетика , за да консултира виетнамското правителство при вземането на решение по строителството на АЕЦ във Виетнам.

  03.03.2011

  Всички специалисти работещи в Либия се завърнаха в България. Спряна е работата по изграждането на железопътната линия Триполи – Сирт и химическия комплекс на GCСI в Абу Камаш.

  13 Октомври 2010

  "Велграф" в тясно сътрудничество с Адвокатска кантора "Георгиев, Тодоров и Ко" по Инвеститорска програма за пребиваване и гражданство в България предлагат:

 • Услуги свързани със социална и обществена интеграция;
 • Инвестиционни услуги, икономически и юридически анализ и консултации;
 • Юридически услуги;
 • Консултантски услуги чрез "New –I"

  20 Януари 2010

  От 15.01.2010 г. Техноимпекс АД има подписан договор за техническо сътрудничество с южнокорейската фирма Dong Myeong Engineering Consultants & Architecture - DMEC. По този договор Техноимпекс АД осигурява висококвалифицирани инженери за контрол по изпълнението на проект за изграждане на жп линия на територията на Либия. По този проект към момента работят успешно над 10 наши инженери.

  25 Октомври 2009

  Започна реализирането на емигрантската инвестиционна програма с активното участие на консултанти от Велграф Груп.

  07 Май 2009

  Президентът на консорциума "Велграф Груп" Богдан Угърчински е носител на голямата награда "Бизнесмен на България" организирана от националният седмичник за стопанска политика и бизнес "Икономически живот" за 8-ма поредна година

  Носители на голямата награда могат да бъдат български бизнесмени или мениджъри в български и чуждестранни фирми на територията на страната, които правят инвестиции и допринасят за икономическия растеж на страната. За да връчи лично статуетките на церемонията присъства вицепрезидентът на Р България Ангел Марин.

  Да инвестираш във финансова криза и да строиш такива все пак големи съоръжения и многомилионна инвестиция е много сложно и отговорно, разбира се. В целия си живот съм правил само това и съм доволен, че всичките резултати са положителни.

  20 Февруари 2009

  Бе открито и пуснато в действие централно отопление на обществени сгради (училища, болница, детска градина, хотел) и частни абонати в гр.Ихтиман на база изградената от "БКЕ Бългериън Каринтиън Енерджи" ООД, София, България топлоцентрала

  10 Юли 2008

  "БКЕ Бългериън Каринтиън Енерджи" ООД, София, България започна изграждането на топлоцентрала Ихтиман с използването на биомаса.